Gabe Newell: gry single player będą popularniejsze od multiplayer -online.pl

Gabe Newell: gry single player będą popularniejsze od multiplayer -online.pl thumbnail
Wiadomoœæ gry dzisiaj, 10:47 Gabe Newell – szef Valve Corporation – stwierdzi³ w wywiadzie prasowym, ¿e jego zdaniem za dziesiêæ lat gry single player bêd¹ znacznie bardziej popularne i op³acalne od tytu³ów wieloosobowych. Wszystko dziêki rozwojowi AI. Gabe Newell wierzy w œwietlan¹ przysz³oœæ gier single-player.W SKRÓCIE:zdaniem Gabe’a Newella gry single player w przysz³oœci przebij¹ popularnoœci¹…

WiadomoϾ
gry
dzisiaj, 10:47

Gabe Newell – szef Valve Corporation – stwierdzi³ w wywiadzie prasowym, ¿e jego zdaniem za dziesiêæ lat gry single player bêd¹ znacznie bardziej popularne i op³acalne od tytu³ów wieloosobowych. Wszystko dziêki rozwojowi AI.

Gabe Newell: gry single player bêd¹ popularniejsze od multiplayer - ilustracja #1

Gabe Newell wierzy w œwietlan¹ przysz³oœæ gier single-player.

W SKRÓCIE:

  1. zdaniem Gabe’a Newella gry single player w przysz³oœci przebij¹ popularnoœci¹ tytu³y wieloosobowe;
  2. przyczyn¹ takiego stanu rzeczy ma byæ rozwój sztucznej inteligencji.

Gabe Newell – prezes firmy Valve Corporation, odpowiedzialnej m.in. za stworzenie platformy Steam oraz hitowej serii strzelanek pierwszoosobowych Half-Life – udzieli³ niedawno wywiadu redaktorom magazynu Edge (za portalem Wccftech). Tematem rozmowy by³y m.in. gry single player, które zdaniem dewelopera w przysz³oœci stan¹ siê zdecydowanie popularniejsze od tytu³ów przeznaczonych do rozgrywki wieloosobowej. A wszystko dziêki… rozwojowi AI.

W tej chwili boty OpenAI s¹ lepsze ni¿ przesz³o 99% wszystkich graczy Dota na œwiecie. W rzeczywistoœci jest to zaskakuj¹co ma³e wyzwanie dla sztucznej inteligencji. Pokonanie ludzi jest ³atwiejsze ni¿ zapewnianie im rozrywki. Ale w ci¹gu nastêpnych kilku lat – wed³ug moich kalkulacji oko³o dziewiêciu – bêdziemy mieæ ogóln¹ sztuczn¹ inteligencjê, która bêdzie mog³a zrobiæ wszystko to, co mo¿e zrobiæ inteligentny cz³owiek.

Pocz¹tkowo stworzenie jednego z tych silikonowych ludzi prawdopodobnie bêdzie kosztowaæ miliard dolarów, ale z czasem stan¹ siê oni coraz tañsi – i to bardzo szybko. A¿ w koñcu dojdziemy do punktu, w którym dziesiêæ lub sto osób bêdzie ca³y czas mieszka³o w twoim komputerze. I wykorzystanie tych mo¿liwoœci sprawi, ¿e gry dla pojedynczego gracza stan¹ siê o wiele bardziej interesuj¹ce – stwierdzi³ szef Valve Corporation.

W jaki sposób rozwój sztucznej inteligencji wp³ynie na gry? W dalszej czêœci wypowiedzi Gabe Newell przedstawia swoj¹ wizjê gry przysz³oœci.

Gdybyœ móg³ stworzyæ grê single player, która po prostu nigdy siê nie koñczy, w któr¹ móg³bym graæ po 20 godzin tygodniowo, a ona ci¹gle roœnie i staje siê coraz bogatsza. Tak¹, w której po 400 godzinach bêdê siê bawi³ równie dobrze, jak przez pierwsze 20… Myœlê, ¿e w tym momencie taki scenariusz na piêæ lat do przodu jest o wiele bardziej prawdopodobny ni¿ jeszcze piêæ lat temu. To bêdzie trzêsienie ziemi w bran¿y. AI stanie siê o wiele bardziej u¿yteczne i zmieni sposób patrzenia na op³acalnoœæ gier wieloosobowych i jednoosobowych – czytamy.

  1. Valve Corporation – strona oficjalna
  2. Steam – strona oficjalna

GOL Newsroom

Zapraszamy Was do polubienia profilu Newsroomu na Facebooku. Znajdziecie tam nie tylko najciekawsze wiadomoœci, ale i szereg mi³ych dodatków.

Read More